Triangles International Trade Co Ltd.

Reklamační řád

I. Základní ustanovení
Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Triangles (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Triangles International Trading, Co. Ltd, s.r.o. se sídlem Břežanská 128, 250 69 Klíčany. K vyřizování reklamace používejte tento kontakt. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím). Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

II. Zjevné vady při převzetí zboží
Vykazuje-li zboží při přebírání zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.
V případě, že Kupující zásilku převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.
Zákazník je povinen při převzetí zboží překontrolovat jeho kompletnost a neporušenost.

III. Délka záruční doby
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba na dodávané zboží je poskytována 24 měsíců.

IV. Místo uplatňování reklamace
Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

V. Způsob při uplatňování reklamace
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. Od doručení reklamovaného zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro vyřešení reklamace. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamačního postupu. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu a kompletní výrobek. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

VII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci
Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Záruční podmínky zanikají také poškozením zboží při přepravě, tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí.

Poznámka.

Upozorňujeme na skutečnost,že některé materiály,zejména ty,které mají výraznější barvy,se mohou při nošení a praní zbavovat nadbytečné barvy. Aby se zabránilo zabarvení ostatního prádla,doporučujeme :

- Prát tyto materiály se stejnými nebo podobnými barvami

- Před praním obrátit na rubovou stranu

- Používat citlivé prací prostředky bez optických bělidel

- Barevné prádlo po vyprání ihned pověsit.Nikdy jej nenechávejte delší dobu ležet vlhké.

- Dodržovat pokyny pro praní a údržbu na etiketě výrobku

Po prvním vyprání se pouštění barvy redukuje.Věříme,že s takovou péči vám budou naše výrobky dělat dlouho radost.